നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

DOWNLOADS

TREND BOOKLET (2023)

A brief description about annual projects of

TRB Application Format

TBT/TAT/TMT/TNF/TIF Application

TRB Certificate Formats

Certificates/Affidavits-TRB Convocation

TRB MANUAL 2021

TRB Updated Manual

TRENDinfo Issue 19

TRENDinfo issue19

TRENDinfo Issue:18

23 JUNE 22 | ISSUE: 18

TRENDinfo Issue:17

10 June 2020

SKSSF TREND KAS Residential coaching program


TRB Training Manual Draft


TRB Feedback Form

Language: English

Latest Events

SKSSF TREND MAFAZ 2023

2023-01-17 - 2023-02-10
  • -
  • ALL

2 YEAR 200+ HOURS 10+ FACULTIES 10+ SUBJECTS

SUMMER GUIDE

2022-04-01 - 2022-05-31
  • -
  • ALL KERALA