കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

OUR Coach

MMA Khayyoom (Malappuram)

View More

Rasheed Kodiyura (Kozhikode)

View More

SHAMSAD SALIM P.T. (Malappuram)

View More