നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

About SKSSF

Samastha Kerala Sunni Students' Federation (SKSSF) is an ancillary to Samastha Kerala Jam'iyyathul Ulama. SKSSF envisages a youth community with commitment and calibre to shape the future. 'Knowledge, Humility and Service' is the motto. This organisation has evolved itself with untiring activities as a badge of enlightened youth in India.

<< Read More >>

Sayyid Hameedali Shihab Thangal
(President)

Rasheed Faizy Vellayikode
(Secretary)

Sathar Panthallur
(TREND Secretary)

Shafi Master Ateeri
(Chairman)

Dr. Abdul Khayyoom
(Convenor)

About TREND

An offshoot of Samastha Kerala Sunni Students Federation with a mission on education. It is benchmarked with activities in manifold fields like youth empowerment, proficiency training, personal development, career designing, non-formal education and pre-schools. Its activities are spread across in Kerala and in neighbouring states.

<< Read More >>

TREND HR Wing

A human resource bank for featured training and content presentation. Scores of top notch qualified persons and higher level mentors are in its ply. Campaigns and specialised programmes of TREND are resourced by this subwing.

Salam Malayamma
(TRB Coordinator)