നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

EVENT DETAILS

SKSSF TREND MAFAZ 2023

- ALL
Organization :

Event Discription

2 YEAR

200+ HOURS

10+ FACULTIES

10+ SUBJECTS