നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

TREND KAS Entrance Short List Published

TREND News

ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും ഹാൾ ടിക്കറ്റുമായി 2019 നവംബർ മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കോഴിക്കോട് ഇസ്ലാമിക് സെൻററിൽ നടക്കുന്ന മുഖാമുഖ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
+91 94968 45843

Click Here to download the Short List

Twitter Google Facebook