നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

AllMS - ഭൂവനേശ്വർ (ഒഡീഷ) ഫാക്കൽറ്റി നിയമനങ്ങൾ

Career Updates

AllMS- ഭൂവനേശ്വർ
(ഒഡീഷ).
ഫാക്കൽറ്റി നിയമനങ്ങൾ.
വിവിധ വിഷയങ്ങൾ...
125 ഒഴിവുകൾ...
അവസാന തിയ്യതി:
ഫെബ്രുവരി-28
വിവരങ്ങൾ:http://aiimsbhubaneswar.edu.in

Twitter Google Facebook