നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി(എൻ.ഡി.എ),നാവിക അക്കാദമി (എൻ.എ) പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരീക്ഷക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Career Updates

നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി(എൻ.ഡി.എ),നാവിക അക്കാദമി
(എൻ.എ) പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരീക്ഷക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം...
അവസാന തിയ്യതി:
ഫെബ്രുവരി-4

പരിക്ഷ ഏപ്രിൽ 21 ന്.
കേരളത്തിൽ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ.
392 സീറ്റുകൾ.


  • +2 കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം..
  • എൻ.ഡി.എ യിൽതാമസ, ഭക്ഷണ ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും.
  • രണ്ടര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള 2 പേപ്പറുകളാണ് പരീക്ഷക്കുള്ളത്.
  • മൊത്തം 900 മാർക്ക്
  • (മാത് സ് 300 മാർക്ക്+ ജനറൽ എബിലിറ്റി 600 മാർക്ക്)

     

► സിലബസും മറ്റും വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ: www.upsc.gov.in

Twitter Google Facebook