നവംബർ 11-12 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ TAC,TMC കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9061808111

വിശാഖപട്ടണം IIM ൽ(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) മാനേജ്മെന്റ് വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം

Career Updates

വിശാഖപട്ടണം IIM ൽ(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) മാനേജ്മെന്റ് വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം.(Ph.D)
(ആരംഭം: ജൂൺ 2019)
അപേക്ഷാ സമയമായി.

  • ഫിനാൻസ്& അക്കൗണ്ടിംഗ്.
  • പ്രോഡക്റ്റിവിറ്റി& ഓപറേറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്.

അവസാന തിയതി: മാർച്ച് - 5
പ്രവേശനം, ഏരിയകൾ,സംവരണം, അപേക്ഷ...
www.iimv.ac.in
fpmadmissions@iimv.ac.in

Twitter Google Facebook