കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TRAINER EVENT DETAILS

Leadership Training

06/11/2018 - 06/11/2018

04:00 PM - 05:30 AM Pulikkal
SKSSF Pulikkal Zonal Committe

Event Discription

SKSBV Leaders Meet