സെന്‍ട്രല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോമണ്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ്: ഏപ്രില്‍ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

TRAINER EVENT DETAILS

Transactional Analysis Workshop

27/10/2018 - 27/10/2018

10:00 AM - 04:00 PM SSM Institute Kottakkal
Social Service Movment

Event Discription

Basics of TA Script Life Position...