കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TRAINER EVENT DETAILS

HSSTTP

30/01/2019 - 08/02/2019

09:00 AM - 09:00 PM Brennen College Thalassery
Department of Higher Secondary School

Event Discription

Ten Days Residential Higher Secondary School Teachers Transformation Program