കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TRAINER EVENT DETAILS

GAMES AND ACTIVITIES WORKSHOP

06/01/2019 - 06/01/2019

10:00 AM - 04:00 PM AURACRAFT, KUTTIADY

Event Discription

Trainers Training in Topic Games and Activities