കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TRAINER EVENT DETAILS

Premarital Counseling

29/11/2018 - 29/11/2018

05:30 AM - 05:30 AM Ideal Arts and Science College, Cherpulasseri
Minority welfare department. Govt. Of Kerala

Event Discription

Premarital counseling course