കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TRAINER EVENT DETAILS

Premarital Counseling course

23/09/2018 - 23/09/2018

01:30 PM - 04:30 PM Grace Aripra
Directorate of Minority; Govt. Of Kerala

Event Discription

Session on Reproductive health, pregnency, care of infancy and Childhood.