കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TRAINER EVENT DETAILS

Premarital Counseling course

21/10/2018 - 21/10/2018

05:30 AM - 05:30 AM Darul Uloom College; Vazhakkad
Minority Welfare Dept. Govt. of Kerala

Event Discription

Sexual Health-Pregnancy, child care..