അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ബിരുദം ICAR (AIEEA)-UG, PG എന്‍ട്രന്‍സ് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | സ്മാർട്ട്‌ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റി പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

EVENT DETAILS

Mafaz Civil Service Orientation Course Entrance Exam is Fixed to be Held on 16th December

09:00 AM - 03:00 PM At MIC Campus Valluvampuram
Organization :

Event Discription

Mafaz civil service orientation course entrance exam is fixed to be held on 16th December from 9 am to 3 pm at Suprabhatham auditorium, Kozhikode. Exam contains two papers. Paper -1 is objective on the basics of Indian history, geography, general science, economics,Indian polity, English comprehension, basic maths and current affairs. Second paper is essay paper on current affairs. Along with the exam, there would be an orientation class too. So please report in time.. -Coordinator 9061808111