കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃ പരിശീലന ശിൽപശാല | എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ട്രെന്റ് ട്രൈനിംഗ്‌ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

About SKSSF

Samastha Kerala Sunni Students' Federation (SKSSF) is an ancillary to Samastha Kerala Jam'iyyathul Ulama. SKSSF envisages a youth community with commitment and calibre to shape the future. 'Knowledge, Humility and Service' is the motto. This organisation has evolved itself with untiring activities as a badge of enlightened youth in India.

<< Read More >>

Sayyid Hameedali Shihab Thangal
(President)

Sathar Panthallur
(Secretary)

Noufal Vakery
(TREND Secretary)

Dr. Abdul Majeed
(Director)

Raheem Chuzhali
(Chairman)

Rasheed Kodiyura
(Convenor)

About TREND

An offshoot of Samastha Kerala Sunni Students Federation with a mission on education. It is benchmarked with activities in manifold fields like youth empowerment, proficiency training, personal development, career designing, non-formal education and pre-schools. Its activities are spread across in Kerala and in neighbouring states.

<< Read More >>

TREND HR Wing

A human resource bank for featured training and content presentation. Scores of top notch qualified persons and higher level mentors are in its ply. Campaigns and specialised programmes of TREND are resourced by this subwing.

MMA Khayyoom
(TRB Coordinator)